Søk på siden

Lover

 

 • 1 FORMÅL

Norwegian Greenkeepers Association, NGA, er en interesseforening for golfbaneansatte og arbeidere på andre idrettsarenaer hvor gress er foretrukket spilleunderlag der klima er tilpasset det i Norge.

MÅLSETTING 

Arbeide for at idrettsutøvere får best mulig arenaer for å utøve sin sport. 

Gjennom utdanning og erfaringsutveksling å oppnå et høyt faglig kompetansenivå.

Være rådgiver til klubbstyrer under planlegging av vedlikehold.  Samarbeide med Norges Golfforbund, andre aktuelle forbund og organisasjoner.

Arbeide for samhold og godt kameratskap mellom medlemmene.

 • 2 ORGANISASJON

NGA utøver sin virksomhet gjennom følgende organ

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomiteen
 • Klassifiseringskomiteen
 • F Individuelle medlemmer

 

 

 

 

 • 3 Virksomhet og regnskapsåret

Omfatter perioden 1. januar - 31. desember.

 • 4 Medlemskap

Medlemskapet deles inn i følgende kategorier

 1. Golfbane, Ansatte på golfbaner (minst 3 mnd. i året.)
 2. Grasbaner Ansatte på andre grasdekte idrettsarenaer (f.eks. fotball)
 3. Interesse, Ansatte i NGF, NFF ol. og folk med stor interesse for fagområdet.
 4. Firma, Leverandører, entreprenører, konsulentfirmaer o.l.
 5. Støttemedlemmer (får kun abonnement på organisasjonens blad)
 6. Klubbmedlemskap

Medlemmer opptas i NGA etter søknad. Medlemskap innvilges personer som er ansatt innen vedlikehold av golfbaner, fotballbaner o.l., eller har stor interesse for fagområdet.

Medlemskap kan innvilges til personer som er aktive innen vedlikehold på entreprise, firmaer

/leverandører til idrettsanlegg, ansatte innen NGF, NFF eller lignende.

Personer i utlandet som arbeider innen, eller er interessert i de nevnte fagområder, kan innvilges medlemskap.

Styret, eller DL godkjenner nye medlemmer.

Gjennom vedtak på årsmøtet kan en person etter forslag fra styret, utnevnes til livsvarig medlem eller hedersmedlem.

NGA-medlemmer som pensjoneres, går over til kategori pensjonist og fritas for årskontingent.

Innvilget medlemskap regnes som fullverdig når årskontingenten er innbetalt.

Kontingenten skal være betalt til forfall. Medlemskapet løper til det sies opp.

 

Ekskludering skal ikke skje på annet grunnlag enn at medlemmet har forsømt å innbetale kontingenten, eller har motarbeidet foreningens virksomhet eller formål. Beslutning om ekskludering fattes av styret.

 

 

NGA 's benevnelser på golfbaneansatte er som følger:

 

Sjefgreenkeeper (SGk) = driftsansvarlig greenkeeper.

Banesjef (Bs) = driftsansvarlig, men ikke kvalifisert greenkeeper.

Greenkeeper (Gk).

Banearbeider (Ba).

 • 5 MEDLEMSRETTIGHETER

Medlemmer og klubbmedlemmer som har betalt kontingenten får følgende:

 1. Golfbane

Medlemskort med påskrift bak på kortet om anbefaling om fritt spill på alle golfbaner ved kontakt med greenkeeper på aktuell bane.

Har rett til å delta i NGA 's møter, kurs og arrangement til medlemskaps pris.

Fortløpende informasjon om virksomheten, ytrings-, forslags -, og stemmerett på årsmøtet og øvrige møter for NGA.

Abonnement på de fagblader NGA til enhver tid abonnerer på i fellesskap og bruke NGA 's litteraturliste.

 1. Andre idrettsanlegg og kommuner:

Medlemskort

Har rett til å delta i NGA 's møter, kurs og arrangement til medlemskaps pris.

Fortløpende informasjon om virksomheten, ytrings-, forslags -, og stemmerett på årsmøtet og øvrige møter for NGA.

Abonnement på de fagblader NGA til enhver tid abonnerer på i fellesskap og bruke NGA 's litteraturliste.

 1. Interesse,

 

Medlemskort

Har rett til å delta i NGA's møter, kurs og arrangement til medlemskaps pris.

Fortløpende informasjon om virksomheten, forslags -, og stemmerett på årsmøtet og øvrige møter for NGA.

Abonnement på de fagblader NGA til enhver tid abonnerer på i fellesskap og bruke NGA 's litteraturliste.

 

 

 1. Firma, Medlemskort

Har rett til å delta i NGA's møter, kurs og arrangement til medlemskaps pris.

Fortløpende informasjon om virksomheten, forslagsrett på årsmøtet og øvrige møter for NGA.

 Abonnement på de fagblader NGA til enhver tid abonnerer på i fellesskap og bruke NGA 's litteraturliste.

Har rett til å stå i firmaguiden til NGA.

 1. Støttemedlemmer (får kun abonnement på organisasjonens blad)

 

 • 6 STYRET

Foreningen ledes av styret, som skal arbeide for foreningens fremgang og ivareta medlemmenes interesser.

 1. Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer. Minst 3 av styremedlemmene skal være golfbaneansatt.
 2. Valg foretas under ordinært årsmøte.
 3. Leder velges for 1 år, styremedlem for 2 år.
 4. Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent.
 5. Styret forvalter foreningens beholdning, fører og reviderer regnskap og årsberetning.
 6. Styret konstituerer seg ved første møtet etter valget.
 7. Ved likt stemmeantall har leder dobbeltstemme.
 8. Det skal føres referat fra styremøter.

       Forpliktende "underskrifter" foretas av den eller de som styret utpeker.

 Styret skal holde møte når leder bestemmer eller et flertall av styremedlemmenemforlanger det. Styret er beslutningsdyktig når minst halve styret er til stede.

 

 

 • 7 ÅRSMØTET

Holdes i samband med arrangement som kan medvirke til god oppslutning, dog senest 3 måneder etter virksomhetsårets utgang. (senest 31 mars) Styret bestemmer sted og tidspunkt

Innkalling samt dagsorden sendes medlemmene senest tre uker før møtet.

Forslag må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Årsberetningen skal være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigede som er til stede.

Dagsorden for ordinært årsmøte:

 1. Åpne møtet.
 2. Godkjenne riktig innkalling og de fremmøtte medlemmer.
 3. Godkjenne saksliste
 4. Velge møteleder, referent, samt to til å undertegne protokollen. Disse to utgjør også

Tellekorps.

 1. Behandle styrets beretning, herunder Regnskap og Balanse.
 2. Behandle innkomne forslag.
 3. Fastsette kontingenter
 4. Vedta Budsjett og Virksomhetsplan
 5. Valg; Leder for 1 år
 6. De styremedlemmer som er på valg for 2 år
 7. Medlemmer til valgkomite for 3 år

 

Alle valg gjøres skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag.

Ekstraordinært årsmøte: Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov.

 

 

 • 8 LOVENDRING

Lovendringer kan vedtas på ordinært årsmøte med 2/3 flertall blant de fremmøtte. For å kunne bli behandlet skal slikt forslag være fremmet minst 30 dager før årsmøtet.

 

 

 • 9 OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan vedtas med 2/3 flertall på årsmøtet. Eventuell beholdning skal etter oppløsning, komme norsk golf banevedlikehold til gode.

 • Vedtatt på stiftelsesmøtet 18.03.1988
 • Revidert/oversatt til årsmøtet 30.01.92
 • Vedtatt i revidert form på år12.01.1995
 • Vedtatt i revidert form på årsmøtet 31.03.2001
 • Vedtatt i revidert form på årsmøte 07.03.2019
 • Vedtatt i revidert form på årsmøte 18.03.2021

Trykk her for lovene til NGA i PDF

Våre samarbeidspartnere

Syngenta Hako Ground & Garden Felleskjøpet Husqvarna
Gresspesialisten
EDH UTLEIE AS
BÆRUM FERDIGPLEN
SVEIN D OLSNES: ARKITEKT
AGDIR
ICL
Rain Bird Sverige AB
Global Turf Systems
GAF
Norges Golfforbund
TveitPark
S48
Floratine Norge
GRESS SERVICE 90
Indigrow
Norsk Naturgjødsel
PGM
NIBIO
VVS COMFORT
TF-SPORT AS
Østfold Gress
Vanning Installasjon AS
Lister VVS
Ezzensa
Fas-tec
Parkmaskiner
Skaaret
Tiurn
Weland
Turfcare
Suståne

Gressforum

Gressforum utgis av Norwegian Greenkeepers Association. Bladet utgis kun digitalt og nyeste nummer blir lagt ut på denne websiden i aktuelt. Alle Gressforum blir lastet opp til det digitale biblioteket til Michigan State University, hvor alle utgaver fra første utgave fra 1989 finnes. Det kommer ut 3-4 nummer i året. Se alle tidligere utgaver av gressforum her.