Aktuelt

7. februar 2019

Grunnkurs Greenkeeping Fredrikstad

GRUNNKURS GREENKEEPING FREDRIKSTAD UKE 12, 18 - 22 Mars Kurset passer for deg som er ny i bransjen, trenger litt påfyll, arbeider som frivillig eller har en rolle i golfbransjen.

les mer

6. februar 2019

Årsmøte 2019

INNKALLING Årsmøte i NGA  Torsdag 7.3.2019 -kl 16 Sted: Clarion Hotel & Congress. Gardemoen

les mer

6. februar 2019

Grunnkurs Greenkeeping Kristiansund

Grunnkurs Greenkeeping KRISTIANSUND UKE 15, 8 til 12 APRIL Kurset passer for deg som er ny i bransjen, trenger litt påfyll, arbeider som frivillig eller har en rolle i golfbransjen.

les mer
Array
(
    [0] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga3.jpg
    [1] => assets/images/sponsorer/albatross/hako/nga2-1.jpg
)
  • # / #

NGA 30 ÅR: 1988 - 2018

Plantevern

Plantevern. Av : Mari Myhrene

Plantevern forhandlere
Du finner oversikt over off label godkjente midler her :
Du finner oversikt over godkjente preperater her
Preperater med gammel etikett som er tillatt brukt i en avviklingsperiode

Mattilsynet oversikt- her er det nyttig informasjon for brukere av plantevernpreperater

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter for helse og miljø.

For at et plantevernmiddel skal godkjennes, må det ha tilfredsstillende agronomisk virkning, ikke ha uakseptable skadevirkninger overfor mennesker, husdyr, dyre- og planteliv eller det biologiske mangfoldet og miljøet for øvrig. Plantevernmiddelet må i tillegg være like egnet eller bedre egnet enn godkjente plantevernmidler.

Du kan lese om plantevern også på NGF sine klubbsider

Plantevernkatalogen fra Felleskjøpet for 2018 finner du her

Autoriasjon
For å kjøpe og bruke plantevernmidler må man inneha et sprøytemiddelsertifikat utstedt i Norge. Dette er en av få lovpålagte kurs man må ha for å kunne arbeide som greenkeeper / banemester / park og anleggsmester.

Fylkesmannens landbruksavdeling ( FMLA ) – fylkesmannen.no i hvert fylke har det overordnede ansvaret for  at det blir gitt kurstilbud i fylket og arrangert praksisdag. De kan delegere til andre å arrangere kurs og praksisdag.
Det mest aktuelle er Norsk landbruksrådgivning, og landbruksforvaltningen i kommunene. For Greenkeepere som bor i Oslo området er det verdt å sjekke kurstilbudet til Hvam vgs.

De nordiske golfforbundene, gjennom sin forskningsstiftelse STERF, utgitt en rekke faktablad med retningslinjer for IPM  ( integrert bruk av bekjempningsmidler, på engelsk : Integrated Pest Managment, IPM )

Integrert pantevernvern ( IPV )

For å redusere bruk av plantevernmidler skal alle som bruker yrkespreperater sette seg inn i og benytte de generele prinsipper for integrert plantevern.

Integrert plantevern omfatter alle tilgjengelige metoder som bekjemper / begrenser skadegjørere på plantene. Kjemiske midler kan brukes når andre metoder ikke er effektive nok. IPV er god agronomi- og greenkeeping i praksis.
Generelle prinsipper for IPV:
1. Forebygg og eller reduser skadegjørere ved hjelp av resistente som er, god dyrkingsteknikk, m.m
2. Kjenn skadegjørerne og søk råd
3. Bruk varslinger, prognoser og skadeterksler dersom dette finnes
4. Velg ikke kjemiske metoder  når de er tilstekkelig effektive
5. Velg de beste og mest skånsomme plantevernmidlene mht miljø og helse
6. Beegrens bruken av plantevernmidler og andre tiltak til de nødvendigeh
7. Motvirk utvikling av resistens
8. Sjekk om tiltakene har virket godt nok

Det skal dokumenteres og føres journal hvor det går frem hvilke vurderinger som er gjort og hvilke prinsipper som er benyttet, og en begrunnelse for de valg som er tatt.

NIBIO ( Norsk Institutt for Bioøkonomi ) ar også utarbeidet et faktaskriv om IPM som omhandler gress til golfanlegg. En Veileder om integrert plantevern (IPV) 
Veilederen er ment som en hjelp og inspirasjon til å følge IPV-prinsippene i golfgress. Den er ikke en liste med absolutte krav. Bakgrunnen er Forskrift om plantevernmidler (§ 26), som krever at brukere av yrkespreparater skal anvende åtte generelle IPV-prinsipper. Ved bruk av yrkespreparater skal det føres journal over hvilke vurderinger som gjort, hvilke av prinsippene som benyttes. 

 Kjøp, bruk og merking, dette må du vite:

Autorisasjon
Alle som skal kjøpe og bruke yrkespreperater må ha autorisasjonsbevis. ( Jmf forskrift om plantevernmidler )
Lover og forskrifter
Godkjenning og bruk er i hovedsak regulert i Matloven. ( lovdata.no )
Fareetikett
i tillegg til faresymbolet på ettiketten skal også etiketten inneholde faresetninger som beskriver farene ved å benytte preperatet.
Forsktighetsregler
Angir bruk av verneutstyr, og hvordan preperatet skal hånteres uten fare for mennesker, dyr og miljø.
Håndteringsfrist
Angir hvor mange timer etter behandling man må benytte anbefalt verneutstyr dersom en går inn i behandlet område.
Behandlingsfrist
Angir minstetid mellom behandling og høsting.
Oppbevaring
Yrkespreperater skal oppbevares i avlåst skap eler som som skal være merket med giftmerke, og ordet gift. Skapet eller rommet skal holdes rent, og dersom et aktuelle preperatet krever det være effektivt og kontinuerlig ventilert til friluft.Det må ikke oppbevares annet enn kjemikalier i rommet eller skapet. Alle plantevernmidler må til enhver tid være utilgjengelig for barn.
Tomemballasje og preperatrester
Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje sorteres. Konsentrerte preperatrester og ikke rengjort emballasje må leveres til mottak for farlig avfall. Emballasje uten merking , og merket med farsymbolene «etsende», «helsefare»,»miljøfare», «kronisk helsefare»»advarsel» eller «brannfarlig» kan leveres til gjennvinning. Foro opplysning om levering av farlig avfall ta kontakt med teknisk avdeling i kommunen eller avfallsselskap.
Sikkerhetsdatablad
Et standarisert dokument beregnet på yrkesmessig bruk. Databladene skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet.

Medlemssider

Brukernavn:

Passord:

Siste Gressforum

Gressforum 2018 #2

Gressforum 2018 #2